top of page

OM OSS

Vår vision

Vi vill göra hållbar mat tillgänglig för alla Helsingborgare.

Vi är 

En ideell förening med cirka 250 medlemmar, där en kärngrupp på 40-talet personer aktivt arbetar med att driva butiken och föreningen.

Vår idé

Vi är en hållbar, medlemsägd mataffär med fokus på lokalproducerade varor. Vi har ett brett sortiment som varje Helsingborgare kan lita på.

 • Vi gör hållbar, lokalproducerad och rättvis mat så tillgänglig och billig som möjligt.

 • Vi vill ha ett fullvärdigt sortiment, men framförallt, ett sortiment som går att lita på.

 • Vi ställer hårda krav på att allt vi säljer är hållbart producerat, från jord till bord. Vår planet förtjänar att bli behandlad på bästa möjliga sätt, och vi måste ta hand om den.

 • Vi fokuserar på mat som är producerad nära oss. På så vis kan vi stötta lokala bönder och bidra till regionens välfärd.

 • Vi bryr oss om hela kedjan, och vill finnas som en bro mellan dig och den fantastiska mat som tillverkas i vår region.

 • Vi är en levande och öppen förening med god gemenskap, där medlemmarna har möjlighet att arrangera aktiviteter för att utbyta kunskap eller lära sig mer om mat, matlagning, odling och annat kopplat till hållbarhet och livsmedel. 

 • Vi vill göra världen lite bättre. Vår dröm är en hållbar, medlemsägd mataffär som fokuserar på lokalproducerade varor.

225326548_4241297479263484_5220235149061359400_n.jpg

DEMOKRATI

En ideellt driven ekonomisk förening

Matkooperativet Helsingborg är en ekonomisk förening som ägs och drivs helt ideellt av sina medlemmar. Vi bygger vår verksamhet på en stark demokratisk process. Alla har lika stor röst och alla medlemmar har samma rätt att tycka till och påverka. Alla ska kunna göra sin röst hörd när det gäller viktiga frågor i vår verksamhet. På det sättet blir vi bättre och kan vara det kooperativ som vi vill vara.

Engagemang i grupper driver föreningen

Vår verksamhet bygger på ett antal engagemangsgrupper som arbetar med olika uppgifter och områden. Alla medlemmar kan delta i dessa grupper och på så vis styra det som gruppen har mandat att besluta i. Några av våra engagemangsgrupper är butiksaktiva, skyltgruppen, sortientsgruppen, marknadsföring- och kommunikationsgruppen, communitygruppen och styrelsegruppen. Styrelsen är en engagemangsgrupp som alla andra, och personerna i den väljs på årsmötet. 

En platt organisation 

Vi strävar efter en så platt organisation som möjligt. Det betyder att alla grupper kan ta egna beslut men också att vi har medlemsmöten för större frågor som rör hela verksamheten. Större frågor som berör verksamheten i stort skickas till styrelsegruppen. De tar i sin tur upp frågan under medlemsmöten där alla medlemmar bjuds in att dela sin åsikt och rösta. ​Styrelsegruppen har samtidigt ett större ansvar för föreningen, då de ansvarar för det övergripande strategiarbetet och helhetsbilden för kooperativet. Alla styrelsemöten är öppna för medlemmar som är nyfikna på att delta och höra diskussionen.

Transparens är viktigt

Vi arbetar för att vara så transparenta som möjligt i allt vi gör. Därför är alla våra dokument och material tillgängliga för alla att se på Google Drive. Däremot har bara de som är engagerade i de olika grupperna rätt att redigera dokumenten. På så vis kan alla som är intresserade av hur vår verksamhet bedrivs läsa om hur vi arbetar. Det finns inga hemligheter i vad vi gör, eftersom vi vill att kooperativet ska gå att lita på.

Kopia av Matkoop 9K7A3642 fixdag_25mars17.jpg

Matkooperativets organisation

Styrelse & Engagemangsgrupper

Org skiss.JPG

VÅRA STADGAR

Stadgar för Matkooperativet

Helsingborg, ekonomisk förening
Antagna under bildarmötet 2017-02-01

§ 1 Firma

Föreningens firma är Matkooperativet Helsingborg, ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse som konsumenter, genom att gemensamt köpa in och till medlemmarna och allmänheten tillhandahålla närproducerade och hållbara livsmedel. Föreningens försäljning underlättar etisk och klimatneutral handel för medlemmar och boende i Helsingborg samt därmed förenlig verksamhet.

§ 3 Säte

Styrelsen har sitt säte i Helsingborgs kommun.


§ 4 Medlemsinsats och förlagsinsats

Medlemsinsatsen är 300 kr. Insatsen betalas kontant i föreningens butik eller till angivet konto inom tre veckor efter det att medlemskap beviljats.

Styrelsen kan beslut att kapital i form av förlagsinsatser får tillskjutas föreningen. Sådana insatser får tillskjutas av såväl medlemmar som andra än medlemmar.

Styrelsen beslutar vem eller vilka som ska få tillskjuta förlagsinsats och förlagsinsatsernas belopp samt vilka villkor som ska gälla i övrigt.

Förekommer förlagsinsatser ska föreningsstämman årligen besluta, i den mån föreningens fria egna eget kapital räcker till, att utdelning ska utgå på förlagsinsatserna enligt vad som anges i förlagsandelsbevis. Denna utdelning förfaller till betalning inom två veckor från beslutet.


§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas av föreningsstämman och ska vara högst 500 kr.


§ 6 Medlemskap

Som medlem i föreningen antas den som kan ställa sig bakom föreningens ändamål och målsättning samt betalt medlemsavgiften. Ansökan om medlemskap kan göras i föreningens butik eller via någon av föreningens digitala kanaler.


§ 7 Uppsägning till utträde och uteslutning

Uppsägning till utträde ur föreningen ska ske skriftligen till styrelsen.

Medlem som upprepade gånger inte fullföljer sina åligganden gentemot föreningen eller på annat sätt skadar eller motarbetar föreningen får uteslutas av styrelsen.


§ 8 Förlust av rösträtt

Medlem som uteslutits eller sagt upp sig till utträde förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter.


§ 9 Återbetalning av insatser och förlagsinsatser

Medlem som lämnat föreningen har rätt att på begäran återfå sin insats enligt 4:e kap i Lagen om ekonomiska föreningar.


§ 10 Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman. Styrelsen består av lägst 3 och högst 7 ordinarie ledamöter samt högst 3 suppleanter. Mandatperiod är två år, dvs fram tills dess årsstämma hållits andra räkenskapsåret efter valet, för ordinarie ledamöter. Halva antalet ledamöter väljs årligen. Suppleanter väljs för ett år, dvs fram till dess årsstämma hållits räkenskapsåret efter valet.


§ 11 Revisorer

Föreningsstämman utser 1 ordinarie revisor och högst 1 suppleant. Revisor och eventuell suppleant väljs för ett år, dvs fram till dess årsstämma hållits räkenskapsåret efter valet.


§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som utses av styrelsen.


§ 13 Handlingar, årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen ska överlämna sin årsredovisning senast 6 veckor före årsstämman till revisorn.

Revisorn ska lämna sin revisionsberättelse till styrelsen senast 3 veckor före årsstämman.

Handlingar, årsredovisningen och revisionsberättelsen ska hållas tillgängliga för medlemmarna senast 2 veckor före årsstämman.


§ 14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari till 31 december.


§ 15 Föreningsstämmor

En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas före juni månads utgång.

Extra stämma ska hållas när styrelsen anser att det behövs och när revisorn eller en tiondel av de röstberättigade medlemmarna begär att stämman ska sammankallas för behandling av en viss fråga.


§ 16 Kallelse och övriga meddelanden

Kallelse till föreningsstämma ska ske tidigast 6 veckor och senast 2 före stämman. Detta gäller både ordinarie- och extra stämma.

Kallelse till föreningsstämma ska avsändas skriftligen med posten eller e-post.


§ 17 Årsstämma

Vid årsstämman ska följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och protokollförare till stämman.

 2. Fastställande av röstlängd.

 3. Val av två justeringspersoner, rösträknare samt övriga funktionärer till stämman.

 4. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning.

 5. Fastställande av dagordning.

 6. Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret.

 7. Revisorernas berättelse.

 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.

 9. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust.

 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

 11. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och andra förtroendevalda.

 12. Beslut om medlemsavgift.

 13. Beslut om antal ledamöter samt antal ordföranden i styrelsen.

 14. Val av ordföranden i styrelsen.

 15. Val av styrelseledamöter och eventuella suppleanter.

 16. Val av revisor och eventuell suppleant.

 17. Val av valberedning.

 18. Behandling av ärenden till föreningsstämman.

 19. Övriga ärenden.


§ 19 Rösträtt

Varje medlem har en röst.


§ 20 Ärenden till stämman

Medlem som vill ha ärende behandlat på föreningsstämma skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 6 veckor innan stämman.


§ 21 Stadgeändring

Beträffande stadgeändring gäller vad som föreskrivs i 7 kap. 34 och § 35 §§ i Lagen om ekonomiska föreningar.


§ 22 Överskott

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, efter eventuell utdelning på förlagsinsatser i enlighet med villkor i förlagsandelsbevis, föras i ny räkning eller fonderas för särskilda ändamål.

§ 23 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar fördelas så att eventuella förlagsandelar återbetalas först och därefter medlemsinsatserna. Det som återstår fördelas lika mellan medlemmarna.

§ 24 Övrigt

I övrigt gäller reglerna i Lagen om ekonomiska föreningar, 1987:667

bottom of page